Ефективність удобрення соняшника


19.06.2017

Со­няш­ник - куль­ту­ра інтен­сив­но­го міне­раль­но­го жив­лен­ня, а то­му технологія вирощування соняшнику ви­мог­ли­ва до за­пасів по­жив­них ре­чо­вин в ґрунті. Науково доведено, що для отримання хорошого врожаю будь-яка культурна рослина потребує додаткової допомоги.  На сьогоднішній день ця допомога представлена в вигляді польських комплексних мінеральних добрив, які тільки кілька років існують на українському ринку. На жаль наші аграрії ще мало використовують дану групу добрив, оскільки надають перевагу традиційним та перевіреним добривам під назвою Нітроамофоска NPK (16:16:16), російського чи білоруського  виробництва.

Розглянемо ефективність внесення комплексного мінерального добрива NPK (Ca, S) 5-10-21 (2-18,5) з Бором (B) 0.09 та Цинком (Zn) 0,20, яке було внесено під час посівної навесні (рис. 1) та ефективність внесеного в той самий період російського добрива Нітроамофоска NPK (16:16:16)  (рис. 2).

Основна кількість азоту, фосфору та калію  потрібна рослині ще до цвітіння. Високоефективне комплексне добриво виробника „Luvena” – NPK (Ca, S) 5-10-21 (2-18,5) з Бором (B) 0.09 і Цинком (Zn), додатково містить в своєму складі мезоелементи (Са, S) та мікроелементи (Zn) та (B).

Вміст азо­ту в амонійній формі дав змо­гу мак­си­маль­но змен­ши­ти втра­ти азо­ту з до­б­ри­ва в весняний період. Фо­с­фор, який ввійшов  до скла­ду до­б­рива, мак­си­маль­но роз­чин­ний у воді, що ство­рює іде­альні умо­ви для за­своєн­ня рос­ли­ною. Дане до­б­ри­во містить  в своєму складі сірку, що підви­щує ефек­тив­ність за­своєння азо­ту, посприяло підви­щен­ню стій­кості рос­лин до не­спри­ят­ли­вих фак­торів на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща, під­­ви­щило  ко­ефіцієнти ви­ко­ри­с­тан­ня фо­с­фо­ру, ка­лію, кальцію, магнію та мікро­е­ле­ментів з ґрунту і до­б­рив. Не­ста­ча в пер­ший період бо­ру, цин­ку, мар­ган­цю ве­де до не­до­бо­ру вро­жаю.

Со­няш­ник є  ду­же чут­ли­вою  до не­стачі бо­ру рослиною, особ­ли­во під час по­су­хи і на карбо­нат­них ґрунтах. Бор за­без­пе­чує про­ро­с­тан­ня пил­ку і запліднен­ня квіток, а за йо­го не­стачі мо­лоді ли­ст­ки силь­но де­фор­му­ють­ся че­рез відми­ран­ня тка­нин біля їхньої ос­но­ви, рос­ли­ни відста­ють у рості, що ми можемо спостерігати на рис.2 го­ло­вки де­фор­мо­вані, сім’ян­ки нерівномірні, точ­ки рос­ту відми­ра­ють.  

Рис. 1.                                                                                                                                                        Рис. 2.← Все новости